#1 #2

Tận hưởng đi gái ngon thích địt kiểu chó dành cho bạn đây Lắc, phương hướng, mục tiêu, biện pháp cụ thể. Chúng ta phải đi sâu vào từng bước công việc. Tôi sẽ cùng các bộ phận giám sát, kiểm tra. Hãy liên hệ với bộ phận bí mật nhân sự của công ty để làm tốt công tác tuyên truyền, thành lập công ty hình ảnh và phấn đấu để đạt được Mục tiêu Nghe mọi người phát biểu, mọi người đều bày tỏ sự tự tin, điều đó thật tuyệt Tôi tin rằng các mục tiêu sẽ đạt được trong năm nay. Cuối cùng, tôi hỏi ý kiến của mọi người, và họ đều nói rằng không có gì để làm, vì vậy cuộc họp đã bị hoãn lại.